Linux CentOS 7 jako webserver - Apache, Nginx, PHP, MariaDB (MySQL), PostgreSQL

Linux CentOS 7 jako webserver - Apache, Nginx, PHP, MariaDB (MySQL), PostgreSQL

Další velmi strohý návod pro zprovoznění webserveru na CentOS 7 - instneme a rozjedeme si balíčky Apache, Nginx, PHP 5 (PHP 7), databázi MariaDB (MySQL) a PostgreSQL. Neopomeneme ani phpMyAdminem, ani phpPgAdmine, ba ani virtualhosty...
-
-
-

APACHE (či NGINX)

yum install epel-release httpd (yum install nginx)
systemctl start httpd.service (systemctl start nginx)
systemctl enable httpd.service (systemctl enable nginx)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload


VIRTUALHOST

mkdir /etc/httpd/sites-available
mkdir /etc/httpd/sites-enabled

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

#Přidat řádek
IncludeOptional sites-enabled/*.conf


vim /etc/httpd/sites-available/cloud.up4.cz.conf

#Vhost cloud.up4.cz na portu 88
<VirtualHost *:88>
ServerName cloud.up4.cz
ServerAlias cloud.up4.cz
DocumentRoot /var/www/cloud.up4.cz/www
ErrorLog /var/www/cloud.up4.cz/error.log
CustomLog /var/www/cloud.up4.cz/requests.log combined
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

+ přidat do httpd.conf Listen 88
+ povolit port 88 ve firewalld


PHP 5

yum install php php-pear php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel
systemctl restart httpd.service


PHP 7.1

yum install centos-release-scl-rh
yum install rh-php71-php rh-php71-php-json rh-php71-php-mysqlnd rh-php71-php-mbstring rh-php71-php-cli rh-php71-php-pdo

yum search rh-php71u #zbytek balíčků rh-php71 dle uvážení
systemctl restart httpd.service


PHP 7.2

yum install yum-utils https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install php72-php-* php72-php-pgsql php72-php php72-php-phpiredis php72-php-process php72-php-pspell php72-php-recode php72-php-smbclient php72-php-snappy php72-php-snmp php72-php-snuffleupagus php72-php-soap php72-php-sodium php72-php-tidy php72-php-twig php72-php-wkhtmltox php72-php-xml php72-php-xmlrpc php72-php-zephir-parser php72-php-zstd php72-uwsgi-plugin-php php72-zephir php72-zephir-parser php72-runtime php72-scldevel php72 php72-build php72-php php72-php-ast php72-php-bcmath php72-php-cli php72-php-common php72-php-componere php72-php-dba php72-php-dbg php72-php-devel php72-php-embedded php72-php-enchant php72-php-fpm php72-php-gd php72-php-geos php72-php-intl php72-php-ioncube-loader php72-php-json php72-php-lz4 php72-php-mbstring php72-php-mysqlnd php72-php-oci8 php72-php-odbc php72-php-opcache php72-php-pdo php72-php-pdo-dblib php72-php-pear


MariaDB (či MySQL)

yum install mariadb-server mariadb phpMyAdmin (yum install mysql-server)
systemctl start mariadb.service (systemctl start mysqld)
systemctl enable mariadb.service (systemctl enable mysqld)
mysql_secure_installation
#nastavení symlinku pro přístup localhost/phpmyadmin
ln -s /usr/share/phpMyAdmin/ /var/www/html/phpmyadmin
#povolení mysql ve firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=mysql
firewall-cmd --reload


PostgreSQL

yum install postgresql-server postgresql-contrib phpPgAdmin php-pgsql
postgresql-setup initdb
vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
....
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all ::1/128 md5
....
systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql
#nastavení symlinku pro přístup localhost/phppgadmin
ln -s /usr/share/phpPgAdmin /var/www/html/phppgadmin
#povolení PostgreSQL ve firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5432/tcp
firewall-cmd --reload

Komentáře

Vaše reakce na Linux CentOS 7 jako webserver - Apache, Nginx, PHP, MariaDB (MySQL), PostgreSQL

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.